AdBlue® | Adeco


ADBLUE®

AdBlue®

AdBlue® je neškodljivi sintetički 32,5% rastvor uree visokog stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovanih standardima ISO 22241 i DIN V 70070. Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR - tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima. 

AdBlue® nije dizel aditiv! AdBlue® je smešten u posebnom rezervoaru i dozira se nezavisno. Pre katalitičkog konvertera (pretvarača) AdBlue® se hemijski pretvara u amonijak, koji (u sledećem koraku) u SCR - katalitičkom konverteru, transformiše azotne okside (NOx) koji su štetni, u azot (N2) i vodu (H2O) koji inače predstavljaju prirodnu komponentu vazduha koji dišemo. Potrošnja AdBlue® je oko 5% potrošnje dizel goriva na 100 km. AdBlue® je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (class 1 u Nemačkoj).

Konstantan kvalitet AdBlue®-a se može obezbediti samo ukoliko se sa proizvodom postupa u skladu sa instrukcijama datim u ISO 22241-1 do 4. 
Osnovni preduslov obezbeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM - quality management) u skladu sa ISO 9001 standardom.

 

 

 

® = registrovan zaštitni znak Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)


1 307,00 RSD


Ilustracija: AdBlue®

O proizvodu