ODLIČNI REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 15W-40 - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

7
OCT

ODLIČNI REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 15W-40

Eksploataciono ispitivanje motornog ulja ima za cilj da se odredi njegov kvalitet u realnim uslovima eksploatacije, a u vezi sa tim i određivanje optimalnog perioda između dve zamene motornog ulja.

Cilj ispitivanja

Eksploataciono ispitivanje motornog ulja ADECO® SHPD SAE 15W-40 izvođeno je u dizel 6-cilindarskom, linijski raspoređenom, turbošaržiranom dizel motoru Mercedes-Benz OM 447 hla, EURO II norme, nominalne snage P=220 kW, pri 2.200 o/min, ugrađenog u autobus Ikarbus IK-103 E2, gar. broj A-67  (slika 1).

Slika 1: Autobus IKARBUS IK 103

Cilj  ispitivanja motornog  ulja ADECO® SHPD SAE 15W-40 kvalitetnog nivoa API CI-4/CH-4/CG-4/SL; ACEA E7/E6/E5; approval MB 228.3   bilo je utvrđivanje stepena degradacije kao i određivanja optimalnog eksploatacionog veka motornog ulja, u realnim uslovima eksploatacije.

Eksploataciono ispitivanje je obuhvatilo utvrđivanje fizičko-hemijskih karakteristika, kao i kvalitatitvnu i kvantitativnu analizu metala habanja, putem standardnih laboratorijskih metoda. Uzorci ulja su uzimani nakon pređenih ,10.000 i 20.000 km, u količini od cca 1.000 ml.
Dobijeni rezultati su obrađivani pomoću matematičko statističkih i matematičko analitičkih metoda, kao i metodom komparacije fizičko hemijskih karakteristika uzoraka.

Svi rezultati ispitivanja su prikazani u vidu dijagrama i histograma, sa priloženom diskusijom.

 

Rezultati ispitivanja:

1. Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

Slika 2: Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

Iz priloženog dijagrama (slika 2) vidi se da je funkcija pada kinematskog viskoziteta imala izgled kose prave linije te da se kretala po jednačini Y= -12,96*10-5+14,1867. Početna kinematska viskoznost iznosila je 12,91 mm2/sek, a da bi očekivana vrednost kinematske viskoznosti , nakon pređenih 30.000 km na osnovu matematičko-analitičke metode,  bila 10,51 mm2/sek, što je ispod dozvoljenih 20%. 

2. Promena tačke paljenja

Slika 3: Dijagram promene tačke paljenja motornog ulja

Na dijagramu (slika 3) se vidi da je došlo do porasta tačke paljenja, sa 210oC, na 244,67oC nakon 20.000 pređenih kilometara. Grafik promene tačke paljenja ima pravi oblik, po f-ciji Y=0,0018X + 208,67. Porast tačke paljenja se može objasniti oksidacijom ulja, što je dovelo do njegove degradacije. Oksidacija motornog ulja, najčešće se javlja, usled visokih temperatura, što može biti posledica lošeg rada sistema za hlađenje motora.

3. Metali habanja

Slika 4: Histogramski prikaz metala habanja

Kvalitativni i kvantitativni sadržaj metala habanja u motornom ulju ukazuje na kvalitetne antihabajuće osobine ulja, odnosno, sposobnost da se spreči habanje dva dela koja se nalaze u neposrednom kontaktu.

Najčešće, prisutni metali u ispitivanom uzorku motornog ulja su: gvožđe -čelik (Fe), bakar (Cu), hrom (Cr), aluminijum (Al), olovo (Pb), srebro (Ag), nikl (Ni).

U donjem histogramu prikazan je sadržaj metala habanja sa vrednostima koji su utvrđene na osnovu kvalitativne i kvantitativne hemijske analize motornog ulja iz eksploatacije.
Iz histograma (slika 4) se vidi da se sadržaj svih metala habanja nalazi ispod gornjih dopuštenih granica (mg/kg), što govori o dobrim antihabajućim osobinama ispitivanog motornog ulja.

Na osnovu svih prikazanih rezultata eksploatacionih ispitivanja fizičko hemijskih karakteristika mineralnog motornog ulja ADECO® SHPD SAE 15W-40, kvalitetnog nivoa API CI-4/CH-4/CG-4/SL; ACEA E7/E5/E4, apruvel MB 228.3; može se sa sigurnošću izvesti zaključak da je za navedeno motorno ulje, u normalnim uslovima eksploatacije, optimalni period zamene do 30.000 pređenih kilometara.

 

Eksploataciono ispitivanje uradili: 
dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

 

NAZAD NA SAVETE