KAKO SE PRAVILNO SKLADIŠTI I KORISTI AdBlue® - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

26
MAY

KAKO SE PRAVILNO SKLADIŠTI I KORISTI AdBlue®

Prošlo je više od 10 godina kako su se na putevima u Srbiji pojavila vozila sa dizel motorima koja imaju ugrađen SCR sistem za obradu izduvnih gasova. Dovoljno dug period da bi se steklo iskustvo u proizvodnji, skladištenju i rukovanju sa agensom AdBlue®. Cilj ovog članka je da se vlasnicima navedenih dizel vozila, ali i ostalim čitaocima, prezentuju sva iskustva sa ciljem da im SCR sistem funkcioniše ispravno, odnosno, sa što manje problema.

Značaj kvaliteta AdBlue®-a
AdBlue® je 32,5% (31,8-33,2%) rastvor, dobijen rastvaranjem visokokvalitetne uree u demineralizovanoj vodi pri tačno definisanim procesnim parametrima. Rastvor je netoksičan, bistar, bezbojan, nezapaljiv, te je potpuno bezbedan za skladištenje, rukovanje i transport. Kvalitet proizvoda AdBlue® je garantovan standardom ISO 22241 i DIN V 70070. Životni vek i efektivnost SCR sistema na vozilu, velikim delom zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue®.

U standardu ISO 22241 definisana su pravila za proizvodnju, skladištenje, rukovanje i upotrebu sredstva za redukciju azotovih oksida - NOx, odnosno, sredstva AUS 32 kako se još naziva AdBlue®. Proizvođač koji postupa po pravilima definisanim u standardu i prođe rigoroznu proveru od strane nadzornih organa VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) može dobiti licencu za proizvodnju AdBlue®-a. Kompanija ADECO može da se pohvali da proizvodi AdBlue® koji je zvanično odobren i sertifikovan od strane nemačkog VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) - jedinog tela u svetu koje odobrava licenciranu proizvodnju proizvoda AdBlue®.

Kako sačuvati kvalitet
Kako bi se sprečio pad u kvalitetu proizvoda AdBlue® i istovremeno izbegli visoki troškovi održavanja vozila, neophodno je da AdBlue® bude skladišten u originalnoj ambalaži namenjenoj isključivo za ovaj proizvod. Veoma je bitno i da se svaka druga manipulacija i pretakanje obavlja namenskom opremom, koja je u skladu sa odobrenim materijalima za ambalažiranje, pretakanje i skladištenje propisanim u standardu ISO 22241. 

AdBlue® mrzne na -11oC, a počinje da se razgrađuje na temperaturama iznad +35oC, te se za skladištenje preporučuju temperature od -5oC do +35oC. Upakovan proizvod AdBlue® skladišti se natkriven, zaštićen od direktnih sunčevih zraka i drugih atmosferskih uticaja. Namenska ambalaža, posude, creva, pumpe za pretakanje moraju biti maksimalno čiste i moraju se koristiti isključivo za proizvod AdBlue®. Najmanja nečistoća može izazvati velika oštećenja na SCR sistemu i time prouzrokovati velike troškove za vlasnika. 

Greške i kvarovi koji se javljaju na SCR sistemu

Da bi se smanjila mogućnost da dođe do oštećenja na SCR sistemu, neophodno je edukovati korisnike o pravilnom skladištenju i rukovanju sa AdBlue®-om.

Slika 1: Izgled čistog AdBlue-a

Uzroci kvarova mogu biti:

 • Prisustvo čvrstih primesa u rezervoaru za AdBlue® na vozilu, što je uzrokovano primenom nečistih posuda (nenamenskih kanistera) prilikom ulivanja u rezervoar ili ostavljanje čepa od rezervoara na tlo;
 • Prisustvo goriva u AdBlue®-u, kao posledica pogrešnog ulivanja goriva u rezervoar za AdBlue®. Bez obzira što se poklopac rezervoara za gorivo i poklopac rezervoara za AdBlue® razlikuju kako po prečniku (za gorivo ø25,4 mm, za AdBlue® ø19,05 mm), tako i po boji, postoji mogućnost da se greškom ulije gorivo u rezervoar za AdBlue® (naročito, ako se ulivanje vrši iz kanistera). Prisustvo goriva u AdBlue®-u, brzom metodom, ustanovljava se pomoću indikatorskog listića;
 • Zapušenje oduška na čepu rezervoara za AdBlue®, što dovodi do stvaranja podpritiska u rezervoaru i time dovodi do prekida normalnog dotoka AdBlue®-a. Odušak na rezervoaru se mora svakodnevno čistiti;
Slika 2: Neadekvatno skladištenje IBC kontejnera za AdBlue
 • Vožnja bez AdBlue®-a u rezervoaru izaziva ozbiljna oštećenja dozatora;
 • Ukoliko AdBlue® poprimi nijansu oker do crvene boje, odnosno, izgubi svoju bezbojnost – to onda ukazuje na prisustvo oksida gvožđa. Oksidi gvožđa se javljaju kao posledica primene pumpi, cevi i pištolja za istakanje koji su izrađeni od livenog gvožđa ili nelegiranog čelika. Za manipulaciju sa AdBlue®-om koristiti se oprema izrađena od nerđajućeg čelika (prohrom) ili plastike po uputstvima iz standarda ISO 22241
 • Smanjenje koncentracije uree u rastvoru AdBlue®, kao posledica kondenzacije vlage iz vazduha unutar samog rezervoara, razgradnje rastvora usled skladištenja na visokim temperaturama i direktnom sunčevom uticaju, ulivanje atmosferskih padavina u rezervoar i namernog dolivanja destilovane vode u rezervoar za AdBlue®. Ukoliko u IBC kontejneru, zapremine 1.000 litara, ostane 200 litara AdBlue®, a kontejner se drži van zatvorenog prostora, kondenzovana vlaga iz vazduha koji se nalazi u kontejneru, tokom noći, može smanjiti koncetraciju uree u rastvoru za 0,5%. Na slici 2 prikazano je nepropisno držanje IBC kontejnera sa AdBlue®-om.
 • Nestručno rukovanje vozilom u kojima su ugrađeni SCR sistemi. Nakon gašenja motora, sačekati 90 sekundi ukoliko je potrebno ponovno pokretanje motora;
 • Najnoviji SCR sistem kod Euro 6 dizel motora je znatno osetljiviji u odnosu na isti kod Euro 5 dizel motora;
 • Ostali kvarovi koji mogu biti uzrok nepravilnog rada SCR sistema:

- otkaz senzora temperature izduvnih gasova i sadržaja NOx,

- otkaz rada dobavne pumpe;

- otkaz rada injektora, katalizatora, SCR upravljačke jedinice i slično.

Preporuke
Na kraju, umesto zaključka, daćemo korisnicima nekoliko saveta koji će, nadamo se, sprečiti kvarove na SCR sistemu i tako omogućiti izbegavanje velikih troškova popravke i servisa SCR sistema:

 • Kupujte i koristite AdBlue® garantovanog kvaliteta, a to je samo AdBlue® sa VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) liste. Samo proizvođači koji se nalaze na ovoj listi imaju pravo da koriste naziv AdBlue®, koji garantuje kvalitet;
 • Skladištite ga shodno preporukama proizvođača, koja su naznačena na etiketi proizvoda AdBlue®;
Slika 3: Rezervoar za skladištenje AdBlue-a
 • Za točenje AdBlue®-a u rezervoar koristite originalnu ambalažu ili namensku opremu za istakanje; pumpu, crevo i pištolj po preporuci proizvođača;
 • Ukoliko se u vozilu na indikatoru SCR sistema pojavi upozorenje da SCR sistem ili AdBlue® nije ispravan, odmah se obratite ovlašćenom servisu.

Autor:
sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

NAZAD NA SAVETE