REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA POTVRDILI VRHUNSKI KVALITET POLUSINTETIČKOG MOTORNOG ULJA ADECO® EXTRA SYNTH SAE 10W-40 - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

26
MAY

REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA POTVRDILI VRHUNSKI KVALITET POLUSINTETIČKOG MOTORNOG ULJA ADECO® EXTRA SYNTH SAE 10W-40

Eksploataciono ispitivanje motornog, polusintetičkog ulja ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 izvođeno je u benzinskom motoru VAZ 21114 sa direktnim ubrizgavanjem, radne zapremine 1,6 litara na vozilu marke LADA KALINA. Na početku eksploatacionog ispitivanja vozilo je imalo pređenih 22.000 km, dok je nakon završenog ispitivanja  vozilo imalo 37.000 pređenih kilometara. 
 

Lada Kalina

Cilj  ispitivanja motornog  ulja ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40,  kvalitetnog nivoa API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00,   bio je utvrđivanje stepena degradacije kao i određivanja optimalnog eksploatacionog veka ovog motornog ulja, u realnim uslovima eksploatacije, tokom svih godišnjih doba, odnosno, u periodu od godinu dana. 

Eksploataciono ispitivanje je obuhvatilo utvrđivanje fizičko-hemijskih karakteristika, kao i kvalitativnu i kvantitativnu analizu metala habanja, putem standardnih laboratorijskih metoda. Uzorci ulja su uzimani nakon pređenih 7.000, 10.000 i 15.000 km, u količini od cca 500 ml.

Dobijeni rezultati su obrađivani pomoću matematičko statističkih i matematičko analitičkih metoda, kao i metodom komparacije fizičko hemijskih karakteristika uzoraka.

Na osnovu svih dobijenih rezultata eksploatacionih ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika polusintetičkog motornog ulja ADECO® EXTRA SYNTH SAE 10W-40, može se sa sigurnošću izvesti zaključak da je za navedeno motorno ulje, u normalnim uslovima eksploatacije, optimalni period zamene do 20.000 pređenih kilometara.

Svi rezultati ispitivanja su prikazani u vidu dijagrama i histograma, sa komentarima.

Rezultati ispitivanja

  1. Promena kinematske viskoznosti na 100 oC
     
Slika 1: Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

Iz priloženog dijagrama (slika 1) vidi se da je povećanje kinematskog viskoziteta imalo izgled kose prave linije te da se kretala po jednačini Y=9,71*10-5+10,71. Početna kinematska viskoznost iznosila je 11,39 mm2/sek, a da bi očekivana vrednost kinematske viskoznosti , nakon pređenih 20.000 km, a na osnovu matematičko-analitičke metode, bila 12,65 mm2/sek, što je znatno ispod gornje dopuštene granice od 14,00 mm2/sek. 

2. Promena kinematske viskoznosti na 40 oC

Slika 2: Promena kinematske viskoznosti na 40 oC

Kao i u prethodnom slučaju, promena kinematske viskoznosti na 40oC, iznosila je manje od dozvoljenih ±20% (donja granica 87,70 mm2/sek), odnosno, očekivana vrednost kinematske viskoznosti nakon 20.000 pređenih kilometara bi iznosila 94,87 mm2/sek. 

3. Metali habanja

Kvalitativni i kvantitativni sadržaj metala habanja u motornom ulju ukazuju na kvalitetne antihabajuće osobine ulja, odnosno, sposobnost da se spreči habanje dva dela koja se nalaze u neposrednom kontaktu.

 Najčešće, prisutni metali u ispitivanom uzorku motornog ulja su: gvožđe -čelik (Fe), bakar (Cu), hrom (Cr), kalaj (Sn), kao i silicijum (Si) iz atmosfere.

U donjem histogramu prikazan je sadržaj metala habanja sa maksimalnim dopuštenim vrednostima i vrednostima koji su utvrđeni na osnovu kvalitativne i kvantitativne hemijske analize motornog ulja iz eksploatacije.

U cilju što preciznije analize antihabajućih osobina motornog ulja, uzorak motornog ulja je uzet iz uljnog filtera motora, a u skladu sa najsavremenijim metodama uzimanja uzoraka.

Slika 3: Histogramski prikaz metala habanja

   Iz histograma (slika 3) se vidi da se sadržaji gvožđa (Fe), hroma (Cr) i bakra (Cu) nalaze ispod dozvoljenih granica. Sadržaj aluminijuma (Al) je oko gornje dozvoljene granice, dok se olovo (Pb) i silicijum (Si) nalaze iznad graničnih vrednosti. 

Povećane vrednosti olova (Pb) mogu biti uzrokovane habanjem ležaja kolenastog vratila ili sadržajem olovnih jedinjenja u motornom benzinu.

Povećana vrednost silicijuma (Si) može biti izazvana oštećenjem vazdušnog filtera motora, uljnih zaptivača motora i čepa otvora za ulivanje motornog ulja. Takođe, usled nepažljivog rukovanja sa šipkom za merenje nivoa motornog ulja u karter, silicijum može da dospe u motorno ulje. 

Eksploataciono ispitivanje uradili:
dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić, 
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

NAZAD NA SAVETE