KONSTRUKCIJA FILTERA MOTORNOG ULJA - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

5
OCT

KONSTRUKCIJA FILTERA MOTORNOG ULJA

Prečistači sa nepletenim-lisnatim medijumom imaju najveću primenu za fino i grubo prečišćavanje motornog ulja kod savremenih motora. Ovi prečistači se konstruktivno izvode kao ulošci i kao SPIN ON – integralni prečistači. Danas se zbog ekološke prihvatljivosti uglavnom koriste ulošci. SPIN ON prečistači su kompleksniji za izradu i reciklažu, budući da pored svih delova koje sadrže ulošci poseduju i metalnu čauru sa poklopcem. Zbog složenije konstrukcije u nastavku će se dati pojašnjenja upravo za njihove strukturne komponente.

 

Uložak
Klasični ulošci konstruktivno sadrže medijum u obliku listova, unutrašnju cev, gornji i donji poklopac i oprugu. Neki prečistači imaju ugrađen i BY PASS ventil u gornjem poklopcu.

Filterski medijumi
Za izradu filterskog medijuma koriste se materijali celulozne, sintetičke i polusintetičke osnove.

Celuloza je najstariji i najrasprostranjeniji filterski medijum koji karakteriše dvoslojna građa sačinjena od vlakana prečnika 12 - 16 µm i dužine do 3 mm, sa prožetim sintetičkim vlaknima maksimalne dužine 30 mm. Cena celuloznog medijuma je povoljna, ali ima niz nedostataka u odnosu na savremenije materijale koji su izrađeni na sintetičkoj ili polusintetičkoj osnovi, kod kojih su prečnici vlakana manji, a dužina i zapremina vlakana u jedinici geometrijske zapremine veća.

- Manji prečnik vlakana obezbeđuje manji otpor proticanju ulja kroz prečistač. 
- Veća zapremina vlakana u jedinici geometrijske zapremine obezbeđuje veću finoću prečišćavanja.
- Duža vlakna obezbeđuju veću čvrstoću filterskog medijuma.

Centralna cev
Centralna cev se nalazi u središtu prečistača. Sa njene spoljne strane dolazi prečišćeno ulje i kroz središnji deo odlazi iz prečistača. Većina proizvođača izrađuje centralnu cev od presovanog lima sa ravnomerno raspoređenim otvorima po obimu. Veliki svetski proizvođači izrađuju centralne cevi na kojima se uočava spiralno izrađen kanal sa nizom manjih otvora. Na taj način ulje se bolje usmerava na celokupnu površinu filterskog medijuma, što povećava kapacitet prečistača. Za izradu centralnih cevi sve više se koriste plastični materijali pogodni za reciklažu.

BY PASS ventil
BY PASS ventil ima ulogu sigurnosnog ventila koji se otvara pri zaprljanju prečistača. Nakon otvaranja ovog ventila, na mesta podmazivanja odlazi neprečišćeno ulje. Jednostavne je konstrukcije i sastoji se od poklopca, opruge i limenog tela. Opruga u ventilu mora imati određenu krutost, kako bi BY PASS ventil reagovao na tačno definisanom pritisku.

Obezbeđenja zbijanja listova
Obezbeđenjem zbijanja listova prečistača sprečava se njihova deformacija i smanjenje aktivne površine medijuma. Konstruktivno se izvodi kao i kod prečistača vazduha:

-  plisiranjem i
-  vezivnim prstenovima.

Čaura – telo prečistača
Čaura (kod SPIN-ON prečistača) objedinjuje sve delove prečistača u jedinstvenu celinu. Izrađuje se od presovanog lima i obavezno se proverava na promenljivo opterećenje u više od 100.000 ciklusa promene pritiska u granicama od 0 do 20 bara. Ovom proverom obezbeđuje se potrebna mehanička čvrstoća čaure u uslovima forsiranja nezagrejanog motora u zimskom periodu, kada je viskoznost motornog ulja značajno povećana.

Naime, u praksi je dolazilo do pucanja čaura na spoju sa poklopcem budući da nisu mogle da izdrže navedeno ekstremno opterećenje u periodu hladnog forsiranja motora.

Preko čaure – tela vrši se pritezanje prečistača prilikom montaže. Radi boljeg pritezanja po obimu krajnjeg dela čaure izrađena su blaga orebrenja. Čaura se lakira radi estetskog izgleda i spoljne zaštite lima od atmosferskih uticaja.

Poklopac čaure
Preko poklopca čaure vrši se pritezanje prečistača za kućište na motoru. Izrađuje se presovanjem i ima oblik diska u čijoj je sredini izrađen jedan veći otvor sa narezanim navojem za pritezanje. Oko središnjeg otvora raspoređeno je više otvora manjeg prečnika (slika 6). Treba zapamtiti:

  • ULJE ULAZI U PREČISTAČ KROZ VIŠE OTVORA MANJEG PREČNIKA
  • KROZ SREDIŠNJI OTVOR ULJE IZLAZI IZ PREČISTAČA

Oko spoljašneg dela poklopca izrađen je kanal u koji je smeštena zaptivna gumica. Kod nekih prečistača postoji ugrađen i AD (antidrenažni) ventil.

AD ventil i zaptivna gumica
Kod prečistača koji se montiraju ukoso ili kontra okrenuti sa poklopcem nadole, postavlja se AD (antidrenažni) ventil koji sprečava isticanje ulja iz prečistača nakon zaustavljanja rada motora. AD ventil zatvara ulaz ulja u prečistač i održava pritisak ulja u magistrali tako da motor naredni put startuje uz brzu distribuciju ulja do mesta za podmazivanje. Time se sprečava startovanje motora uz tzv. suvo trenje. AD ventil se izrađuje u vidu gumene manžetne, koja sa unutrašnje strane poklopca zatvara ulaz ulja u prečistač. Naslici 6 prikazan je način rada AD ventila.

Budući da se kod motora savremenije konstrukcije ne koriste SPIN ON prečistači, antidrenaža se izvodi ugradnjom nepovratnog ventila na potisnu cev neposredno iza uljne pumpe.

Zaptivna gumica nalazi se u kanalu poklopca i služi za zaptivanje ali i za ublažavanje opterećenja tela prečistača pri promeni pritiska u sistemu za podmazivanje. Visina gumice je od presudne važnosti za dobro zaptivanje prečistača. Na tržištu mogu se naći prečistači kod kojih ova gumica ima manju visinu nego što je dubina kanala u kome se ona nalazi pa nakon pritezanja prečistača, ma koliko ono bilo, takva gumica ne može da obezbedi potrebno zaptivanje. Ukoliko se ovaj nedostatak ne uoči pri montaži prečistača, može se dogoditi da na ovom mestu iscuri celokupna zapremina ulja.

Opruga
Opruga prečistača ima veoma važnu ulogu. Oslanja se jednom stranom na čauru prečistača i drugom stranom na uložak. Na taj način vrši se pritiskanje uloška na unutrašnju stranu poklopca prečistača između kojih se nalazi tanka zaptivna gumica. Opruga mora biti odgovarajuće krutosti kako bi mogla ostvariti potrebnu silu pritiska, ali i silu koja će vremenom imati konstantnu vrednost. Ukoliko sila pritiska opruge vremenom opadne ili bude u startu mala, pritisak ulja može podići umetak sa poklopca. U tom slučaju ulje bi prolazilo pored uloška prečistača i odlazilo bi neprečišćeno na mesta podmazivanja.  

Autor:
Darijo Jurišić
Šef službe tekućeg održavanja, JGSP Novi Sad

NAZAD NA SAVETE