REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA HIDRAULIČNOG ULJA ADECO HIDRA HM 46 U "CONTITECH FLUID SERBIA" - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

12
MAY

REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA HIDRAULIČNOG ULJA ADECO HIDRA HM 46 U "CONTITECH FLUID SERBIA"

Eksploataciono ispitivanje hidrauličnog ulja ADECO HIDRA HM 46, odvijalo se u ContiTech Fluid Serbia d.o.o. iz Subotice, a u okviru ContiTech division sa sedištem u Hanoveru, (BRD). Ispitivanje je obuhvatalo 8 identičnih mašina BLM AST 30, iz kojih je uzet uzorak u količini od cca 1 lit, da bi se ispitale fizičko hemijske osobine hidrauličkog ulja ADECO HIDRA HM 46 nakon 2.500 r/č neprekidnog rada mašina. Cilj ispitivanja je bio određivanje stepena degradacije navedenog hidrauličkog ulja, a sve u cilju određivanja optimalnog eksploatacionog veka ulja. Ispitivanja su se odvijala u periodu septembar 2021. - april 2022. godine. Svi uzorci su ispitivani standardnim laboratorijskim metodama a u cilju utvrđivanja promene kin. Viskoziteta na 40oC i 100oC, kao i određivanja čvrstih primesa metala habanja u ulju. Svi dobijeni rezultati su obrađeni matematičko analitičkim i matematičko statističkim metodama koji su prikazani u vidu dijagrama i tabela.

Materijal ispitivanja                
BLM AST30 (sl. 1) je centar za oblikovanje i obradu krajeva cevi, do nazivnog prečnika od 40 mm, sa 6 radnih stanica. Svaka od 6 stanica za formiranje može da se koristi i programira za  oblikovanje krajeva cevi kao što je proširenje, redukcija, valjanje, obrezivanje, te automatski obrađuje oba kraja cevi u jednom ciklusu putem automatskog punjača. PLC kontrolna jedinica programira dve ose mašine za maksimalnu efikasnost bez potrebe za ručnim podešavanjem. Automatski uređaji za utovar i istovar povećavaju kvalitet i konzistentnost AST30 mašine za mašinsku obradu i oblikovanje cevi.

Slika 1: Prikaz mašine BLM AST 30 u radu

Hidraulično ulje ADECO HIDRA HM 46. Mineralno hidraulično ulje HIDRA HM 46, koristi se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Takođe se može koristiti kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, graðevinskih mašina itd. Odgovara nivoima kvaliteta: ISO 6743/4 L-HM; ISO 11158 L-HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-0//HF-1/HF-2; Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S; AFNOR NF E 48-603: HM; US Steel 127; Cincinati Milacron P.68 (HM 32), P.69 (HM 68), P.70 (HM 46).

Prikaz rezultata ispitivanja
Rezultati laboratoriskih ispitivanja fizičkih osobina svih uzetih uzoraka hidrauličkog ulja ADECO Hidra HM-46, nakon 2.500 r/č, dat je u tabeli 1.

Slika 2: Dijagram vrednosti kinematskog viskoziteta na 40 oC svih uzoraka nakon 2.500 r/č


 

Slika 3: Očekivane vrednosti kinematskog viskoziteta na 40 oC
Slika 4: Dijagram kinematskog viskoziteta na 100 oC svih uzoraka
Slika 5: Dijagramski prikaz očekivanih vrednosti kinematskog viskoziteta na 100 oC

Metali habanja
 

Slika 6: Histogramski prikaz metala habanja 

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka hidrauličkog ulja ADECO HIDRA HM 46, uzetih iz osam mašina BLM AST 30, može se zaključiti da navedeno ulje ima potencijala za korišćenje do 4.000 r/č, što je povećanje za 60% u odnosu na dosadašnji eksploatacioni vek hidrauličkog ulja.

Obrazloženje:

  1. Analiza kinematskog viskoziteta na 40oC (mm2/sek), pokazuje da se vrednosti kin. Viskoziteta, kod svih 8 uzoraka, nakon 2.500 r/č, kreću u dopuštenim granicama. Takođe, korišćenjem matematičko analitičkih metoda, može se sa sigurnošću predvideti i da će nakon 4.000 r/č rada, ulje imati potreban nivo kvaliteta.
  2. Analiza kinematskog viskoziteta na100oC (mm2/sek), takođe pokazuje da se vrednosti, kod svih 8 uzoraka, a nakon 2.500 r/č, kreću u dopuštemim granicama. Korišćenjem matematičko analitičkih metoda, može se sa sigurnošću predvideti i da će nakon 4.000 r/č rada, ulje imati potreban nivo kvaliteta.
  3. Svi bitni metali habanja koji su  pronađeni u korićenom hidrauličkom ulju imaju, nakon 2.500 r/č, minimalne koncentracije ( “The oil analysis handbook” Michael Holloway, NCH Corporation, Indianapolis, IN, USA). Ovo je pokazatelj dobrih antihabajućih osobina hidraičikog ulja ADECO HIDRA HM 46. 

    Eksploataciono ispitivanje uradili:
    sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić, 
    Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

 

 

 

NAZAD NA SAVETE