EGR SISTEM – NAMENA, PRINCIP RADA, DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

13
OCT

EGR SISTEM – NAMENA, PRINCIP RADA, DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE

EGR je skraćenica za recirkulaciju izduvnih gasova (eng. .Exhaust Gas Recirculation). Glavna funkcija EGR-a ventila je  kontrola emisije izduvnih gasova kako u  benzinskim tako i u dizel motorima.Princip rada se zasniva na odvođenju dela izduvnih gasova iz izduvne grane, njegovo hlađenje i vraćanje u usisnu granu motora. Ovim se postiže niža temperatura u kompresionom prostoru motora, niža tačka paljenja i bolje sagorevanje goriva u motoru, čime se smanjuje količina azotnih oksida (Nox) u izduvnim gasovima.EGR sistem postaje aktivan kod dizel motora kada izduvni gasovi dostignu temepraturu od 450 ºC, dok je kod benzinskih motora temperatura od 650 ºC. Osim smanjivanja emisije Nox, ovaj sistem smanjuje mogućnost detonatnog sagorevanja kod benzinskih motora i poboljšava samoupaljenja goriva kod dizel motora.

Razvoj EGR ventila je započet početkom 70-tih godina, a prvi EGR sistem, koji se mogao koristiti, izradio je VW 1973. godine. Do današnjeg dana, traje stalno usavršavanje i razvoj ovog sistema, te sada postoje sledeći tipovi EGR ventila :

  • Dizel EGR ventil visokog pritiska;
  • Digitalni EGR ventili;
  • Dizel EGR ventili niskog pritiska;
  • EGR ventili sa vakumskim upravljanjem;
  • Benzinski EGR ventili.

Dizel EGR ventil visokog pritiska
Ovaj ventil se postavlja neposredno ispred DPF filtera. Preusmerava izduvne gasove sa viskim sadržajem čestica (PM) koji imaju visoki protok . Mana ovog sistema je moguća pojava mulja, kao posledica mešanja uljnih para sa česticama čađi i pepela sadržanih u izduvnim gasovima. EGR ventil visokog pritiska u dizel motorima, vraća izduvne gasove u usisnu granu motora, preko  cevi ili kroz unutrašnju rupu u glavi cilindra. 

Dizel EGR ventili niskog pritiska
Ovi ventili se postavljaju posle DPF filtera i preusmeravaju izduvne gasove nakon što prođu DPF filter. Izduvni gasovi su niži u odnosu na prethodni sistem, ali su izduvni gasovi očišćeni od čađi i pepela. Ovi gasovi se zatim vraćaju u usisnu granu putem cevi.

Benzinski EGR ventil
Takođe preusmerava izduvne gasove kao EGR ventil za dizel motore  visokog pritiska. Ovaj ventil se najviše  koristi u benzinskim ili motorima na TNG. Kako se klip motora pomera sa gornje mrtve tačke (GMT) ka donjoj mrtvoj tački (DMT), stvara se vakuum unutar kompresione komore koji usisava izduvne gasove gasova, te EGR ventil kontroliše protok izduvnih gasova .

EGR ventil sa vakumskim upravljanjem
Ovaj ventil koristi vakumski solenoid za promenu vakumskog pritiska na dijafragmi. Kretanje dijafragme kontroliše otvaranje i zatvaranje ventila. Neki tipovi ventila takođe imaju senzor povratne informacije za obaveštavanje ECU sistema o položaju.

Digitalni EGR ventil
Ima koračni ili solenoidni motor i senzor povratne informacije. Ovaj ventil prima signale modulacije širine impulsa od kompjutera motora (ECU) za kontrolu protoka izduvnih gasova.

Dijagnostika kvarova EGR sistemaSimptomi koji mogu ukazivati na probleme vezane za pravilan rad EGR sistema su:

Motor se gasi kada je u praznom hodu (gubi tzv. “ler gas”)Poteškoće  prilikom pokretanja motora vozila vozila ili gašenje motora tokom kratkih zaustavljanja (tj. niske brzine motora sa zagrejanim motorom) mogu biti uzrokovane kada je EGR ventil stalno otvoren i kontinuirani protok izduvnih gasova ide u usisnu granu. Takođe i neispravno crevo za vakuum kao i  neispravan pretvarač pritiska, kao i neispravan  termoventil mogu proizrokovati ovaj kvar.

Gubitak performansi automobila 
Loše performanse mogu biti uzrokovane kada je ventil otvoren ili zatvoren. Neispravna funkcija EGR ventila može uzrokovati gubitak performansi vozila (gubitak snage motora, gubitak startnosti vozila i sl.).

Povećanje potrošnje goriva
Povećana potrošnja goriva nastaje kada je EGR ventil stalno otvoren. Usled  toga je temperatura u komori za sagorevanje niža, pa gorivo ne sagoreva na optimalnoj temperaturi i toplotna moć goriva je niža. 

Ukoliko su se pojavili gore navedeni problemi u radu motora, potrebno je uraditi dijagnostiku motora kako bi sa sigurnošću utvrdili šta je uzrok kvara. 

Ali, pre nego što se  počne sa izvođenjem složenih dijagnostičkih testova, trebalo bi da se izvrši vizuelni pregled kako bi se uverili da su svi vakumski vodovi nepropusni, ispravno povezani i usmereni bez pregiba. Slično tome, trebalo bi da se provere da li su svi električni priključci na transduktoru pritiska i prekidaču za prebacivanje ispravno povezani sa kablovima i da su oni u dobrom stanju. 

Potvrda da se radi o kvaru na EGR sistemu je ukoliko se očitaju DTC (Diagnstic trouble code) kodovi P.0400-P.0409.

Jedan od najčešćih kvarova ovog sistema je blokada rada ventila usled nakupljene čađi. To je i razumljivo, pošto kroz njega konstantno protiču izduvni gasovi u kojima se nalaze čestice čađi.

Osim ovoga, uzrok nepravilnog rada EGR sistema mogu biti senzori, vakumska cev i dr. Stoga se preporučuje da se, pri detekciji navedenih kodnih grešaka, opravka prepusti ovlašćenim serviserima.

Zaključak
Pošto se radi o jednom od najbitnijih sistema za pravilan rad motora,  treba se pridržavati sledećih uputstava za duži i sigurniji rad ovog sistema: 

            1. Izbegavati vožnju na kraćim relacijama, naročito kada motor nema vremena da razvije optimalnu radnu temperaturu;

            2. Pri vožnji na otvorenom putu, motor držati u režimu optimalnog broja obrtaja, a nikako sa nižim brojem obrtaja;

            3. Voditi računa o pravilnom izboru motornog ulja (vrsta, viskozitet i kvalitet) koju je dao proizvođač motora ili vozila;

            4. Kontrolisati nivo ulja u motoru;

            5. Redovno raditi zamenu motornog ulja, uljnog i vazdušnog filtera motora;

            6. Voditi računa o ispravnosti sistema za napajanje i ubrizgavanje goriva u motor;

            7. Nedopustivo je blokirati EGR sistem, jer sa blokiranim sistemom vozilo neće proći tehnički pregled.

Autor:
Ms. ing. Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

NAZAD NA SAVETE