EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIDROTRANSMISIONOG ULJA ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

22
DEC

EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIDROTRANSMISIONOG ULJA ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W

Eksploataciono ispitivanje hidrotransmisionog ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W, odvijalo se, od maja do novembra meseca, 2022. godine, na damperima Komatsu HM 300-2, vlasništo PGM “Budućnost” iz Preševa. Radi dobijanja što relevantnijih podataka, ispitivanja su se odvijala na dva dampera, pod garažnim brojevima 2020 i 2044. 

Na početku eksploatacionog ispitivanja, damper Komatsu HM 300-2, garažni broj 2020 je imao odrađenih 22.560 r/č, dok je damper sa garažnim brojem 2044 imao odrađenih 6.350 r/č nakon generalne opravke motora.

Cilj ispitivanja je bio da se odredi nivo degradacije navedenog ulja, u realnim uslovima eksploatacije, te da se potvrdi preporuka proizvođača opreme Komatsu da je optimalni perod zamene hidrotransmisionog ulja  1.000 radnih časova. 

Materijal i metodi rad
Eksploataciono ispitivanje hidrotransmisionog ulja odvijalo se u damperima Komatsu M-300-2, sa sledećim tehničkim podacima:

Redni brojNaziv sklopaTehnički podaci
1.MotorDizel motor Komatsu, tip SAA6D125E-5, EU Stage TIER 3A, sa 6 cilindra, vodeno hlađen, radne zapremine 11,04 lit, nominalne snage 240 kW
2.TransmisijaAutomatski menjač, sa 6 stepeni prenosa za kretanje napred i 2 stepena prenosa za kretanje unazad
3.Hidraulični sistemDva hidrocilindra, radnog pritiska od 20.6 MPa (210 bara), 
4.Zapremina ulja u transmisiji165 l
5.Zapremina hidrauličnog i servo upravljača171 l
6.Masa praznog vozila20.400 kg
7.Zapremina tovarnog sanduka16,6 m³
8.Ukupna masa vozila sa teretom51.420 kg

Tabela 1: Tehničke karakteristike dampera Komatsu M-300-2

U tabeli 2 dat je prikaz fizičko-hemijskih karakteristika hidrotransmisonog ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W:    

 Karakteristika, jedinica mereReferentne vrednostiMetoda
Viskozitetna gradacija po SAE10W 
Gustina na 15 °C, g/cm30,87ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm²/s6 – 7ASTM D 445
Indeks viskoznosti100ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °Cmin 200ASTM D 92
Tačka tečenja, °C-35ASTM D 97

           Tabela 2: Fizičko-hemijske karakteristike ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W

Odgovara specifikacijama:
Allison C-4; Caterpillar TO-4; Komatsu Dresser; Dana Powershift; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07.

Iz svakog vozila uzeti su uzorci ( iz transmisije i iz hidaulike), od po 1.000 ml, nakon pređenih 500 i 1.000 r/č od zamene hidrotransmisionog ulja. Uzorci su analizirani kako u laboratoriji kompanije Adeco, tako i u Jugoinspektovoj akreditovanoj laboratoriji po ISO 17025.

 

Primenom matematičko-analitičkih i matematičko-statističkih metoda dobijeni rezultati su obrađeni, a rezultati su prikazani u vidu dijagrama. 

Rezultati ispitivanja 

Slika 1: Promena kinematskog viskoziteta na 40ºC u transmisiji
Slika 2: Promena  kinematskog viskoziteta ulja u hidraulici dampera Komatsu
Slika 3: Promena kinematskog viskoziteta na 100⁰C  ulja u transmisiji u damperu Komatsu
 
Slika 4:Promena kinematskog viskoziteta na 100⁰C hidrauličnog ulja
 

Iz prikazanih dijagrama može se videti da je maksimalna promena kinematskog viskoziteta na 40ºC, u transmisiji dampera, iznosila +17.6%, dok je u hidraulici iznosila +15.50%. Promena kinematskog viskoziteta na 100⁰C  u transmisiji dampera, nakon 1.000 r/č je iznosila +12.22%, dok je u hidraulici iznosila +3%. Sve vrednosti promene kinematskog viskoziteta na 40ºC i na 100⁰C, kako u transmisiji tako i u hidraulici,  kretale su se u dopuštenim granicama (max ±20%).

Primese metala habanja u transmisiji

Slika 5:Metali habanja u ulju u transmisiji kod dampera Komatsu 

Primese metala habanja u hidraulici


Slika 6:Metali habanja u hidrauličnom ulju dampera Komatsu

Iz priloženih histograma može se videti da su metali habanja u dozvoljenim granicama ili daleko ispod maksimalno dopuštenih vrednosti, što ukazuje na dobre antihabajuće osobine ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W.

Na osnovu prikazanih rezultata može se zaključiti da ulje ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W, nakon  1.000 r/č, ima zadovoljavajuće fizičko hemijske osobine i pored eksploatacije u ekstremnim uslovima.Takođe, metali habanja, kako u transmisionom tako i u hidrauličnom ulju, nalaze se  minimalnim količinama. Zahvaljujući pravilnom odabiru baznih ulja, kao i kvalitetnim aditivima, hidrotransmisiono ulje je sačuvalo svoj kvalitet i nakon odrađenih 1.000 r/č 

Ukratko, ovo hidrotransmisiono ulje zadovoljava postavljeni eksploatacioni vek od 1.000 r/č, koju je preporučio proizvođač opreme Komatsu.

 

Eksploataciono ispitivanje uradili:
Ms.ing. Aleksandar Kekić, 
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

dipl. ing. tehn. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

NAZAD NA SAVETE