EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 10W-40 U KAMIONU VOLVO FM 12 - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

17
JUL

EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 10W-40 U KAMIONU VOLVO FM 12

Eksploataciono ispitivanje polusintetičkog motornog ulja ADECO SHPD SAE 10W-40 u motorima teretnih vozila, odvijalo se u periodu od proleća 2016. godine, do proleća 2017. godine, u Poslovnom sistemu “MONICOM” doo Niš.

Kamion VOLVO FM 12

Ispitivanje je izvođeno u motoru kamiona VOLVO FM 12, sa ugrađenim dizel motorom EURO 3, tipa Volvo D12C, sa sledećim tehničkim karakteristikama:

Tabela 1: Tehničke karakteristike dizel motora VOLVO D12C

KarakteristikeDimenzije
Tip motora4-taktni dizel motor, sa direktim ubrizgavanjem, turbokompresorom i interkulerom
EURO norma:EURO III
Broj cilindara6
Broj ventila24
Prečnik cilindra131 mm
Hod klipa150 mm
Stepen kompresije16,5:1
Nominalni broj obrtaja2300 o/min
Nominalna snaga motora478 kW
Radna zapremina motora:12130 cm3
Specifična potrošnja goriva pri 2300 o/min

 

217 gr/kWh

Specifična portošnja mot. ulja0,2 gr/kWh

Cilj ispitivanja

Cilj eksploatacionog ispitivanja polusintetičkog motornog ulja bio je da se utvrdi stepen degradacije kao i optimalni period zamene motornog ulja.

Materijal i metod rada

Eksploataciono ispitivanje polusintetičkog motornog ulja SHPD SAE 10W-40, izvođeno je u motoru kamiona VOLVO FM 12, koji je, na početku ispitivanja, imao pređenih 184.660 km

Na svakih 5.000 pređenih kilometara od zamene motornog ulja, uziman je uzorak ulja iz kartera motora u količini od cca 1.000 ml.

U akreditovanoj laboratoriji (RN Beograd), na uzetom uzorku ulja određivane su fizičko-hemijske osobine, prema metodama prikazanih u tab. 2. 

 

                             Tabela 2: Metode određivanja fizičko-hemijskih osobina ulja

AnalizaMetoda
IzgledVizuelno
Viskoznostna 400C                           (mm2/s)SRPS ISO 3104
Viskoznostna 1000C                        (mm2/s)SRPS ISO 3104
Indeksviskoznosti (-)SRPS ISO 2909
Tačkapaljenja                                      ( 0C)ASTM D 92
Sadržajvodeitaloga (%)ASTM D 95
MetalihabanjaXFR
TBN (mgKOH/kg)ASTM D 2896
KiselinskibrojASTM D 664
Sadržajmetalahabanja (ppm)WDXRF

Svi dobijeni rezultati su obrađeni matematičko statističim i matematičko analitičkim metodama i prikazani u vidu  dijagrama sa objašnjenjima.

Rezultati ispitivanja sa diskusijom

  1. Promena kinematske viskoznosti na 40 oC
Slika 1: Dijagram promene kinematske viskoznosti na 40 oC

 

2. Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

Slika 2: Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

 

3. Promena TBN

Slika 3: Dijagram promene totalnog baznog broja

 

4. Količina metala habanja

Slika 4: Količina metala habanja u uzorcima motornog ulja (mg/kg)

Na osnovu dijagramskih prikaza rezultata laboratorijskih ispitivanja eksploatacionih uzoraka motornog ulja SHPD SAE 10W-40, može se zaključiti:

  1. Pad kinematskog viskoziteta na 40 oC nakon pređenih 50.000 km iznosi -16,55%, te se pad kinematske viskoznosti kretao po  linernoj fukciji Y=106,48-0.00036X. Rezultati pada kin. Viskoznosti na 40 oC su iznad dozvoljenog minimuma od ± 20-25%.
  2. Pad kinematske viskoznosti na 100 oC nakon pređenih 50.000 km iznosi -15,90% i kreće se po linearnoj funkciji Y=14,25-8*10-6X. Rezultat pada je iznad dozvoljenog pada od ±20-25%.
  3. Pad vrednosti TBN-a, nakon 50.000 pređenihkilometara, iznosi 9,44 mgKOH/kg, odnosno, manji je za 28,48% od početne vrednosti, što je u granicama dozvoljenih odstupanja, gde se toleriše pad od 50%. Na osnovu dijagrama (sl.3), vidi se da se pad TBN kretao po linearnoj funkcij Y=13,33-26*10-6X.
  4. Sadržaj metala habanja (mg/kg) se kreće u dopuštenim količinama, pa je tako za Fe maksimalno iznosio 14 mg/kg, dok je dopuštena količina Fe 100 mg/kg, dok su se drugi metali (Al, Pb) kreću u donjim granicama.

Količina Si iznosi max 30 mg/kg. Sve ove vrednosti pokazuju dobro tehničko stanje motora kao i dobar odabir baznih ulja i paketa aditiva od kojih je izrađeno motorno polusintetičko ulje SHPD SAE 10W-40.

Zaključak

Korišćenje motornog polusintetičkog ulja SHPD SAE 10W-40 u teško opterećenim dizel motorima komercijalnih vozila moguće je, bez problema, i preko 50.000 km, što je ekvivalentno sa preko 600 motočasova motora. 

Eksploataciono ispitivanje uradili: 
dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

NAZAD NA SAVETE